MEMBER

Akira Ochi

Yumi Ochi

Kana Takahashi

Mihoko Ohara

Akane Sakata

Tomoko Hora

Masakado Nishibayashi

Yui Hirosawa

Keisuke Minami